Menü Kapat

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Sağlık ve İş Güvenliği Kültürü

Sağlık ve İş Güvenliği yönetim sisteminin, teknopark çalışanları ve idari kadro tarafından benimsenen ve herkesin bu sistemleri yaşamının bir parçası haline getirebileceği bir yapıda olması esastır. İMÜ Teknopark, sağlık ve iş güvenliği kültürünü, kendi kültürünün önemli bir unsuru olarak kabul eder. Bu konuda ortak davranış, alışkanlık, inanç ve değerlerin tüm paydaşlarda oluşturulması ve geliştirilmesi, gerektiğinde toplum sağlığına zarar vermeden, bireyler hakkındaki bilgilerle ilgili gizlilik unsuruna dikkat edilmesi, tüm yöneticilerin ve çalışanların öncelikli görevidir. İMÜ Teknopark’ın sağlık ve iş güvenliği kültürü, paydaşların iş güvenliği ile ilgili bilgileri sorgulamaya, mükemmelliğe yönelişe, kişisel sorumluluğa ve iç denetime dayanır. İMÜ Teknopark sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi için eğitimler, seminerler, etkinlikler ile bu konudaki çalışmaları destekler ve teşvik eder.

Proaktif Yaklaşım ve Tehlike Raporlama

İMÜ Teknopark’ın yaklaşımı, olumsuzlukları ve kazaları önlemek, önlenemeyen olayların ise etkilerini hafifletmek odaklıdır. Bu yaklaşım gereği faaliyet gösterilen her alanda gözlenen tehlikeler, yaşanan ramak kala olayları ve uygunsuzluklar raporlanır ve raporlar ile gelen bilgiler etkin bir şekilde analiz edilerek önleyici aksiyonlara dönüştürülür. Risk yönetiminde  reaktif, proaktif ve önleyici yaklaşımlar kullanılır. Bunu sağlamak için ziyaretçiler, idari çalışanlar, altyükleniciler tehlike belirleme ve risk değerlendirme yönteminin önemli katılımcılarıdır. Ziyaretçiler ve taşeronların yaşadıkları veya şahit oldukları ramak kala olay ve tehlikeli durumların bildirimini sağlayacak iletişim kanalları oluşturur ve etkin bir şekilde işletir.

Risk Yönetimi

İMÜ Teknopark’ta risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilebilmesi için teknopark tesislerinde, inşaat, yapım, onarım ve bakım aktivitelerinde, İMÜ Teknopark adının geçtiği tüm organizasyonlarda planlama aşamasından başlayarak işin tamamlanmasına kadarki tüm aşamalarda, tüm paydaşların sağlığını veya işlerin güvenliğini tehdit eden unsurlar belirlenir. Tehlikelerin tespitinde ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için alınacak tedbirlerin planlanmasında ilgili yasal düzenlemelere ve risk yönetim hiyerarşisine uyum esastır. Malzeme, ekipman ve sistemler seçilirken en az tehlike oluşturacak olanlar tercih edilir. Kontroller, testler, izleme ve ölçme faaliyetleri ile tehlike belirleme ve risk yönetim faaliyetlerinin etkinliği değerlendirilecek ve gerekli durumlarda ilave tedbirler planlanacaktır.

İletişim ve Farkındalık Yönetimi

Teknopark çalışanları yönetim İSG Uzmanlarına olumsuz veya riskli gördükleri durumu mail ya da telefon ile ileterek çözüme kavuşmasında etkin rol oynar.

Sağlığın Korunması

İMÜ Teknopark’ta herkesin sağlığının korunması önemlidir. Bu yüzden teknopark tesislerinde, İMÜ Teknopark’ın adının geçtiği tüm organizasyonlarda daha planlama aşamasında tüm paydaşların sağlığını tehdit eden unsurlar belirlenir. Teknopark genelinde hijyen ve genel sağlık koruma kuralları belirlenir, tüm paydaşlar bu kurallar konusunda bilgilendirilir. Belirlenmiş kurallara uyum tüm paydaşların ortak sorumluluklarındandır. Malzeme, ekipman, sistem ve kimyasallar seçilirken sağlığı en az tehdit edenler tercih edilir. Özel sağlık tehlikelerine maruz kalanlar başta olmak üzere sürekli sağlık kontrollerinden geçirilerek sağlıklarının korunması sağlanacaktır. Sağlık verileri toplanıp analiz edilerek önleyici faaliyetler planlanacaktır. Kiracı firmalarla birlikte yıllık yapılan koordinasyon toplantılarında İSG süreçleri ve sorunları tartışılır ve bu sorunların çözümünün takibi yapılır.

Gözetim ve Denetim

Kurallara uyumun izlenmesi amacıyla gözetim ve denetimler sistematik olarak ve planlı ve günlük bir şekilde yapılır. Nitelikli personel tarafından yapılan bu gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçları kaydedilir, objektif olarak değerlendirilir. Gözetim ve denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ve hedeflenen sonuçlara varmak üzere yapılması gerekenler gecikmeksizin planlanarak devreye alınır.